Regulamin rezerwacji i pobytu

I. REZERWACJA

 1. Niniejszy regulamin określa zasady najmu dobowego apartamentów należących do Wynajmującego – Faro Apartamenty z siedzibą w Kołobrzegu.
 2. Zapytanie o rezerwację apartamentu dokonuje się wypełniając formularz rezerwacyjny zamieszczony na stronie www.faroapartamenty.pl lub telefonicznie.
 3. Po sprawdzeniu dostępności rezerwowanego apartamentu Klient otrzymuje odpowiedź na złożone zapytanie w formie elektronicznej lub telefonicznie. Odpowiedź powyższa zawierać będzie informację na temat dostępności apartamentu, ceny najmu oraz numeru konta bankowego, na które Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty zadatku, w wysokości 50% ceny najmu. Zadatek powinien zostać wpłacony na wskazane konto bankowe w terminie 3 dniu od daty otrzymania odpowiedzi na zapytanie.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek Faro Apartamenty.
 4. Rezerwacja ustalonego wcześniej terminu najmu następuje w momencie wpłaty zadatku na konto bankowe. Brak dokonania wpłaty zadatku w terminie wskazanym w pkt 3 skutkować będzie automatycznym uznaniem złożonego zapytania o rezerwację za niebyłym.
 5. Po otrzymaniu zadatku Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Pozostała kwota ceny najmu zostanie uiszczona gotówką po przybyciu Klienta na miejsce w trakcie przekazania apartamentu oraz kluczy.
 6. Odwołanie rezerwacji w terminie do 30 dni przed datą przyjazdu jest bezpłatne, a wpłacony zadatek podlega zwrotowi na konto Klienta. W przypadku odwołania rezerwacji na 29 dni i mniej przed datą przyjazdu terminie lub w przypadku niepojawienia się Gościa w apartamencie do godziny 24:00 pierwszego dnia rezerwacji, chyba że opóźnienie zostanie zgłoszone z wyprzedzeniem, zadatek przepada na rzecz Faro Apartamenty.
 7. Odwołania rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w mailu zwrotnym.
 8. Rezerwacja LAST MINUTE oznacza rezerwację dzień przed lub w dniu przyjazdu. W przypadku rezerwacji LAST MINUTE zadatek nie jest pobierany. Podczas przekazania kluczy  Klient zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty za pobyt. Po złożeniu rezerwacji mailem konieczne jest potwierdzenie telefoniczne rezerwacji w ciągu 2 godzin. Brak potwierdzenia telefonicznego rezerwacji jest jednoznaczne z odstąpieniem od umowy najmu apartamentu.
 9. Ewentualne zmiany terminu przyjazdu są możliwe w miarę istniejących warunków. Ewentualne zmiany powinny zostać zgłoszone telefonicznie bądź mailowo Wynajmującemu, który w miarę możliwości pomoże w dokonaniu zmian. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.
 10. Wynajem apartamentów obejmuje minimum 3 doby.
 11. Rezerwacja apartamentu oznacza jednoczesną akceptację niniejszego regulaminu.

II. POBYT

 1. Cena podana w odpowiedzi na zapytanie jest ceną całkowitą wynajmu bez wyżywienia, uwzględniającą wszystkie podatki, a także opłaty za media oraz sprzątanie końcowe, za wyjątkiem opłaty uzdrowiskowej, która jest płatna w dniu przyjazdu. Opłata uzdrowiskowa wynosi 4zł (osoby powyżej 8 lat) oraz 2zł (osoby do 7 lat) za osobo/dzień.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 pierwszego dnia pobytu. Ostatnia doba hotelowa trwa do godziny 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 3. Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z obsługą Faro Apartamenty. Klient zobowiązany jest do poinformowania Faro Apartamenty najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru apartamentu oraz kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu.
 4. Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z obsługą apartamentu.
 5. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.
 6. Nie jest dozwolony w apartamencie pobyt większej ilości osób niż maksymalna określona w rezerwacji (poza indywidualnymi przypadkami ustalonymi z Wynajmującym).
 7. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Wynajmującego.
 8. Na życzenie Klienta, dla dzieci do lat 3 dostarczamy nieodpłatnie dodatkowe łóżeczko dziecięce. Potwierdzenie musi nastąpić podczas rezerwacji.
 9. Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt, pomimo późniejszego przyjazdu.
 10. W przypadku skrócenia przez Najemcę swojego pobytu, należna za niewykorzystany okres najmu Cena nie podlega zwrotowi.
 11. W apartamencie bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (balkon) oraz wprowadzania zwierząt.
 12. Za zgubienie kluczy do apartamentu lub pilota od bramy wjazdowej na posesje Klient ponosi opłatę w wysokości 150zł.

III. INFORMACJE DODATKOWE

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować
  zwyczajowymi środkami, Wynajmujący rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 2. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wchodzących w skład wyposażenia Lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, które powstały z winy Najemcy lub osób przebywających w Lokalu wraz z Najemcą.
 3. Wszystkie dzieci do lat 3 – pobyt bezpłatny, na łóżeczkach niemowlęcych. Maksymalna liczba dodatkowych łóżek w apartamencie to 1.
 4. Zwierzęta nie są akceptowane.
 5. Ten obiekt akceptuje wyłącznie płatność przelewem i gotówką.